1. Anasayfa
 2. KURAN-I KERİM

Müzzemmil Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu

Müzzemmil Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu
0

Müzzemmil Suresi Arapça okunuşu​

Müzzemmil Suresi Arapça Dinle

Müzzemmil Suresi Türkçe Okunuşu​

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 1. Ya eyyuhelmuzzemmilu.
 2. Kumilleyle illa kaliylen.
 3. Nısfehu evinkus minhu kaliylen.
 4. Ev zid ‘aleyhi ve rettililkur’ane tertiylen.
 5. İnna senulkıy ‘aleyke kavlen sekıylen.
 6. İnne naşietelleyli hiye eşeddu vat’en ve akvemu kıylen.
 7. İnne leke fiynnehari sebhan taviylen.
 8. Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtiylen.
 9. Rabbulmeşrikı velmağribi la ilahe illa huve fettehızhu vekiylen.
 10. Vasbir ‘ala ma yekulune vehcurhum hecren cemiylen.
 11. Ve zerniy velmukezzibiyne uliynna’meti ve mehhilhum kaliylen.
 12. İnne ledeyna enkalen ve cahıymen.
 13. Ve ta’amen za ğussatin ve ‘azaben eliymen.
 14. Yevme tercuful’ardu velcibalu ve kanetilcibalu kesiyben mehiylen.
 15. İnna erselna ileykum resulen şahiden ‘aleykum kema erselna ila fir’avne resulen.
 16. Fe’asa fir’avnurresule feehaznahu ahzen vebiylen.
 17. Fekeyfe tettekune in kefertum yevmen yec’alulvildane şiyben.
 18. Essemau munfetırun bihi kane va’duhu mef’ulen.
 19. İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen.
 20. İnne rabbeke ya’lemu enneke tekumu edna min suluseyilleyli ve nısfehu ve sulusehu ve taifetun minelleziyne me’ake vallahu yukaddirulleyle vennehare ‘alime en len tuhsuhu fetabe ‘aleykum fakreu ma teyessere minelkur’ani ‘alime en seyekunu minkum merda ve aharune yadribune fiyl’ardı yebteğune min fadlillahi ve aharune yukatilune fiy sebiylillahi fakreu ma teyessere minhu ve ekıymussalate ve atuzzekate ve akridullahe kardan hasenen ve ma tukaddimu lienfusikum min hayrin teciduhu ‘ındallahi huve hayren ve a’zame ecren vestağfirullahe innallahe ğafurun rahıymun.

Müzzemmil Suresi Türkçe Dinle

Müzzemmil Suresi’nin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 1. Ey örtünüp bürünen Rasûlüm!
 2. Geceleyin kalk, az bir kısmı dışında geceyi ibâdetle geçir!
 3. Gecenin yarısını ibâdetle geçir. Yahut ondan biraz azalt.
 4. Yahut yarısına biraz daha ilavede bulun. Kur’an’ı, harflerin ve kelimelerin tam hakkını vererek, mânasını düşünerek tane tane oku!
 5. Doğrusu biz sana sorumluluğu ağır bir söz vahyediyoruz.
 6. Muhakkak ki, gece ibâdet etmek, zihin, kalp ve ruh üzerinde çok tesirli; okuma, okunanı dinleme ve anlama bakımından çok daha verimlidir.
 7. Oysa gündüz vakti seni meşgul edecek yığınla iş vardır.
 8. Rabbinin ismini an ve fânilerden sıyrılarak bütün varlığınla yalnız O’na yönel!
 9. O, doğunun da batının da Rabbidir. O’ndan başka ilâh yoktur. O halde bütün işlerinde yalnız O’nu vekîl tut! O’na güven ve sığın!
 10. Müşriklerin ileri geri konuşmalarına sabret ve bir mü’mine yakışan onurlu bir tavırla onlardan güzellikle uzaklaş.
 11. Nimetler içinde yüzdükleri halde seni ve dâvetini yalanlayanları sen bana bırak ve onlara biraz süre tanı.
 12. Çünkü bizim nezdimizde onlar için hazırlanmış kelepçeler ve kızgın alevli bir ateş var.
 13. Boğaza takılıp öteye geçmeyecek korkunç dikenli yiyecekler ve pek acı bir azap var.
 14. Kıyâmet günü yer ve dağlar şiddetle sarsılır; koca dağlar kum yığınına döner.
 15. Ey insanlar! Vaktiyle Firavun’a bir Peygamber gönderdiğimiz gibi, size de hakkınızda şâhitlik edecek bir Peygamber olarak Hz. Muhammed’i gönderdik.
 16. Ne var ki Firavun o Peygamber’e karşı geldi; biz de onu şiddetli bir tutuşla yakalayıp cezalandırdık.
 17. Peki ey kâfirler! İnkârınızda devam ederseniz, o takdirde, çocukları bir anda ak saçlı ihtiyarlara çevirecek bir günden kendinizi nasıl koruyacaksınız?
 18. O günün dehşetiyle gök çatlayıp yarılacak ve Allah’ın sözü mutlaka gerçekleşecektir.
 19. Kur’an’ın bu korkutucu âyetleri, bir öğüttür, bir hatırlatmadır. Artık kurtulmak isteyen, kendisini Rabbine ulaştıracak bir yol tutsun!
 20. Rasûlüm! Rabbin, senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, bazan yarısını, bazan da üçte birini ibâdetle geçirdiğini, beraberindeki mü’minlerden bir kısmının da böyle yaptığını elbette biliyor. Geceyi ve gündüzü yaratıp sürelerini takdir eden Allah’tır. O, gece ibâdetini gerektiği şekilde yapamayacağınızı bildiği için size lutuf ve merhametiyle muâmele edip, kolaylaştırmaya gitti. Artık Kur’an’dan kolayınıza gelen miktarı okuyun. Allah şunu da biliyor ki, içinizden hastalar olacak; bir kısmınız Allah’ın lutfundan nasibini aramak üzere yeryüzünde dolaşacak; bir kısmınız da Allah yolunda savaşacak. Bundan böyle Kur’an’dan kolayınıza gelen miktarı okuyun, namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, bir de Allah’a gönül hoşluğuyla güzel bir borç verin. Kendiniz için iyilik olarak önden ne gönderirseniz, Allah katında onu daha hayırlı ve mükâfatı kat kat artmış olarak bulursunuz. Günahlarınız için Allah’tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah, çok bağışlayıcıdır, sonsuz merhamet sahibidir.
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir