1. Anasayfa
 2. KURAN-I KERİM

Yusuf Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu

0

Yusuf Suresi Arapça Okunuşu

Yusuf Suresi Arapça Dinle

Yusuf Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

 1. Elif lam ra tilke ayatul kitabil mubin.
 2. İnna enzelnahu kur’anen arabiyyen le allekum ta’kılun.
 3. Nahnu nakussu aleyke ahsenel kasası bima evhayna ileyke hazel kur’ane ve in kunte min kablihi le minel gafilin.
 4. İz kale yusufu li ebihi ya ebeti inni re eytu ehade aşere kevkeben veş şemse vel kamere re eytuhum li sacidin.
 5. Kale ya buneyye la taksus ru’yake ala ihvetike fe yekidu leke keyda, inneş şeytane lil insani aduvvun mubin.
 6. Ve kezalike yectebike rabbuke ve yu allimuke min te’vilil ehadisi, ve yutimmu ni’metehu aleyke ve ala ali ya’kube kema etemmeha ala ebeveyke min kablu ibrahime ve ishak, inne rabbeke alimun hakim.”
 7. Le kad kane fi yusufe ve ihvetihi ayatun lis sailin.
 8. İz kalu le yusufu ve ehuhu ehabbu ila ebina minna ve nahnu usbeh, inne ebana le fi dalalin mubin.
 9. Uktulu yusufe evitrahuhu ardan yahlu lekum vechu ebikum ve tekunu min ba’dihi kavmen salihin.
 10. Kale kailun minhum la taktulu yusufe ve elkuhu fi gayabetil cubbi yel-tekithu ba’dus seyyareti in kuntum failin.
 11. Kalu ya ebana ma leke la te’menna ala yusufe ve inna lehu lenasıhun.
 12. Ersilhu ma ana gaden yerta’ ve yel’ab ve inna lehu lehafizun.
 13. Kale inni le yahzununi en tezhebu bihi ve ehafu en ye’kulehuz zi’bu ve entum anhu gafilun.
 14. Kalu le in ekelehuz zi’bu ve nahnu usbetun inna izen lehasirun.
 15. Fe lemma zehebu bihi ve ecmeu en yec’aluhu fi gayabetil cubb, ve evhayna ileyhi le tunebbiennehum bi emrihim haza ve hum la yeş’urun.
 16. Ve cau ebahum işaen yebkun.
 17. Kalu ya ebana inna zehebna nestebiku ve terekna yusufe inde metaına fe ekelehuz zi’bu, ve ma ente bi mu’minin lena ve lev kunna sadikin.
 18. Ve cau ala kamisıhi bi demin kezib, kale bel sevvelet lekum enfusukum emra, fe sabrun cemil, vallahul musteanu ala ma tesıfun.
 19. Ve caet seyyaretun fe erselu varidehum fe adla delveh, kale ya buşra haza gulam, ve eserruhu bidaah, vallahu alimun bi ma ya’melun.
 20. Ve şerevhu bi semenin bahsin derahime ma’dudeh, ve kanu fihi minez zahidin.
 21. Ve kalellezişterahu min mısra limre’etihi ekrimi mesvahu asa en yenfeana ev nettehizehu veleda, ve kezalike mekkenna li yusufe fil ardı ve li nuallimehu min te’vilil ehadis, vallahu galibun ala emrihi ve lakinne ekseren nasi la ya’lemun.
 22. Ve lemma belega eşuddehu ateynahu hukmen ve ilma, ve kezalike neczil muhsinin.”
 23. Ve ravedethulleti huve fi beytiha an nefsihi ve ğallekatil ebvabe ve kalet heyte lek, kale ma azallahi innehu rabbi ahsene mesvay, innehu la yuflihuz zalimun.
 24. Ve le kad hemmet bihi ve hemme biha, levla en rea burhane rabbih, kezalike li nasrife anhus sue vel fahşa, innehu min ibadinel muhlesin.
 25. Vestebekal babe ve kaddet kamisahu min duburin ve elfeya seyyideha ledel bab, kalet ma cezau men erade bi ehlike suen illa en yuscene ev azabun elim.
 26. Kale hiye ravedetni an nefsi ve şehide şahidun min ehliha, in kane kamisuhu kudde min kubulin fe sadekat ve huve minel kazibin.
 27. Ve in kane kamisuhu kudde min duburin fe kezebet ve huve mines sadikin.
 28. Fe lemma rea kamisahu kudde min duburin kale innehu min keydikun, inne keydekunne azim.
 29. Yusufu a’rıd an haza vestagfiri li zenbik, inneki kunti minel hatıin.
 30. Ve kale nisvetun fil medinetimre’etul azizi turavidu fetaha an nefsih, kad şegafeha hubba, inna le neraha fi dalalin mubin.
 31. Fe lemma semiat bi mekrihinne erselet ileyhinne ve a’tedet lehunne mutteke’en ve atet kulle vahidetin minhunne sikkinen ve kaletihruc aleyhinn, fe lemma re’eynehu ekbernehu ve katta’ne eydiyehunne ve kulne haşe lillahi ma haza beşera,in haza illa melekun kerim.
 32. Kalet fe zalikunnellezi lumtunneni fih, ve lekad ravedtuhu an nefsihi festa’sam, ve lein lem yef’al ma amuruhu le yuscenenne ve leyekunen mines sagırin.
 33. Kale rabbis sicnu ehabbu ileyye mimma yed’uneni ileyh, ve illa tasrif anni keydehunne asbu ileyhinne ve ekun minel cahilin.
 34. Festecabe lehu rabbuhu fe sarefe anhu keydehunn, innehu huves semiul alim.
 35. Summe bedalehum min ba’di ma raevul ayati le yescununnehu hatta hin.
 36. Ve dehale meahus sicne feteyan, kale ehaduhuma inni erani a’sıru hamra, ve kalel aharu inni erani ahmilu fevka re’si hubzen te’kulut tayru minh, nebbi’na bi te’vilih, inna nerake minel muhsinin.
 37. Kale la ye’tikuma taamun turzekanihi illa nebbe’tukuma bi te’vilihi kable en ye’tiyekuma, zalikuma mimma allemeni rabbi, inni terektu millete kavmin la yu’minune billahi ve hum bil ahiretihum kafirun.
 38. Vetteba’tu millete abai ibrahime ve ishaka ve ya’kub, ma kane lena en nuşrike billahi min şey, zalike min fadlillahi aleyna ve alen nasi ve lakinne ekseren nasi la yeşkurun.
 39. Ya sahibeyis sicni e erbabun muteferrikune hayrun emillahul vahıdul kahhar.
 40. Ma ta’budune min dunihi illa esmaen semmeytumuha entum ve abaukum ma enzelallahu biha min sultan, inil hukmu illa lillah, emere ella ta’budu illa iyyah, zaliked dinul kayyimu ve lakinne ekseren nasi la ya’lemun.
 41. Ya sahıbeyis sicni emma ehadukuma fe yeski rabbehu hamra, ve emmel aharu fe yuslebu fe te’kulut tayru min re’sih, kudiyel emrullezi fihi testeftiyan.
 42. Ve kale lillezi zanne ennehu nacin minhumazkurni inde rabbike fe ensahuş şeytanu zikre rabbihi fe lebise fis sicni bid’a sinin.
 43. Ve kalel meliku inni era seb’a bakaratin simanin ye’kuluhunne seb’un icafun ve seb’a sunbulatin hudrin ve uhara yabisat , ya eyyuhel meleu eftuni fi ru’yaye in kuntum lir ru’ya ta’burun.
 44. Kalu adgasu ahlam, ve ma nahnu bi te’vilil ahlami bi alimin.
 45. Ve kalellezi neca minhuma veddekere ba’de ummetin ene unebbiukum bi te’vilihi fe ersilun.
 46. Yusufu eyyuhes sıddiku eftina fi seb’ı bakaratin simanin ye’kuluhunne seb’un icafun ve seb’ı sunbulatin hudrin ve uhare yabisatin, lealli erciu ilen nasi leallehum ya’lemun.
 47. Kale tezreune seb’a sinine de’eba, fe ma hasadtum fe zeruhu fi sunbulihi illa kalilen mimma te’kulun.
 48. Summe ye’ti min ba’di zalike seb’un şidadun ye’kulne ma kaddemtum lehunne illa kalilen mimma tuhsinun.
 49. Summe ye’ti min ba’di zalike amun fihi yugasun nasu ve fihi ya’sırun.
 50. Ve kalel meliku’tuni bih, fe lemma caehur resulu kalerci’ ila rabbike fes’elhu ma balun nisvetillati katta’ne eydiyehunn, inne rabbi bi keydihinne alim.
 51. Kale ma hatbukunne iz ravedtunne yusufe an nefsih, kulne haşe lillahi ma alimna aleyhi min su’, kaletimre’etul azizil ane hashasal hakku ene ravedtuhu an nefsihi ve innehu le mines sadikin.
 52. Zalike li ya’leme enni lem ehunhu bil gaybi ve ennallahe la yehdi keydel hainin.
 53. Ve ma uberriu nefsi, innen nefse le emmaretun bis suı illa ma rahime rabbi, inne rabbi gafurun rahim.
 54. Ve kalel meliku’tuni bihi estahlishu li nefsi, fe lemma kellemehu kale innekel yevme ledeyna mekinun emin.
 55. Kalec’alni ala hazainil ard, inni hafizun alim.
 56. Ve kezalike mekkenna li yusufe fil ard, yetebevveu minha haysu yeşa’, nusibu bi rahmetina men neşau ve la nudiu ecrel muhsinin.
 57. Ve le ecrul ahıreti hayrun lillezine amenu ve kanu yettekun.
 58. Ve cae ihvetu yusufe fe dehalu aleyhi fe arefehum ve hum lehu munkirun.
 59. Ve lemma cehhezehum bi cehazihim kale’tuni bi ahin lekum min ebikum, e la terevne enni ufil keyle ve ene hayrul munzilin.
 60. Fe in lem te’tuni bihi fe la keyle lekum indi ve la takrebun.
 61. Kalu senuravidu anhu ebahu ve inna le fa’ilun.
 62. Ve kale li fityanihic’alu bidaatehum fi rihalihim leallehum ya’rifuneha izenkalebu ila ehlihim leallehum yerci’un.
 63. Fe lemma receu ila ebihim kalu ya ebana munia minnel keylu fe ersil meana ehana nektel ve inna lehu le hafizun.
 64. Kale hel amenukum aleyhi illa kema emintukum ala ahihi min kabl, fallahu hayrun hafiza ve huve erhamur rahimin.
 65. Ve lemma fetehu metaahum vecedu bidaatehum ruddet ileyhim, kalu ya ebana ma nebgi, hazihi bidaatuna ruddet ileyna, ve nemiru ehlena ve nahfazu ehana ve nezdadu keyle beir , zalike keylun yesir.
 66. Kale len ursilehu meakum hatta tu’tuni mevsikan minallahi le te’tunneni bihi illa en yuhata bikum, fe lemma atevhu mevsikahum kalallahu ala ma nekulu vekil.
 67. Ve kale ya beniyye la tedhulu min babin vahidin vedhulu min ebvabin muteferrikah, ve ma ugni ankum minallahi min şey inil hukmu illa lillah, aleyhi tevekkeltu ve aleyhi fel yetevekkelil mutevekkilun.
 68. Ve lemma dehalu min haysu emerehum ebuhum, ma kane yugni anhum minallahi min şey’in illa haceten fi nefsi ya’kube kadaha, ve innehu le zu ilmin lima allemnahu ve lakinne ekseren nasi la ya’lemun.
 69. Ve lemma dehalu ala yusufe ava ileyhi ehahu, kale inni ene ehuke fe la tebteis bima kanu ya’melun.
 70. Fe lemma cehhezehum bi cehazihim ceales sikayete fi rahli ahihi, summe ezzene muezzinun eyyetuhel iru innekum le sarikun.
 71. Kalu ve akbelu aleyhim maza tefkidun.
 72. Kalu nefkıdu suvaalmeliki ve li men cae bihi hımlu beirin ve ene bihi za’im.
 73. Kalu tallahi lekad alimtum ma ci’na li nufside fil ardı ve ma kunna sarikin.
 74. Kalu fe ma cezauhu in kuntum kazibin.
 75. Kalu cezauhu men vucide fi rahlihi fe huve cezauh, kezalike necziz zalimin.
 76. Fe bedee bi ev’ıyetihim kable viai ahihi, summestahreceha min viai ahih, kezalike kidna li yusuf, ma kane li ye’huze ehahu fi dinil meliki, illa en yeşaallah, nerfeu derecatin men neşa’, ve fevka kulli zi ilmin alim.
 77. Kalu in yesrık fe kad sereka ehun lehu min kabl, fe eserreha yusufu fi nefsihi ve lem yubdiha lehum kale entum şerrun mekana, vallahu a’lemu bima tesifun.
 78. Kalu ya eyyuhel azizu inne lehu eben şeyhan kebiren fe huz ehadena mekaneh, inna nerake minel muhsinin.
 79. Kale maazallahi en ne’huze illa men vecedna metaana indehu inna izen le zalimun.
 80. Fe lemmestey’esu minhu halesu neciyya, kale kebiruhum e lem ta’lemu enne ebakum kad ehaze aleykum mevsikan minallahi ve min kablu ma ferrattum fi yusuf, fe len ebrahal arda hatta ye’zene li ebi ev yahkumallahu li ve huve hayrul hakimin.
 81. Irciu ila ebikum fe kulu ya ebana innebneke serak, ve ma şehidna illa bima alimna ve ma kunna lil gaybi hafizin.
 82. Ves’elil karyetelleti kunna fiha vel irelleti akbelna fiha, ve inna le sadikun.
 83. Kale bel sevvelet lekum enfusukum emra, fe sabrun cemil, asallahu en ye’tiyeni bihim cemi’a, innehu huvel alimul hakim.
 84. Ve tevella anhum ve kale ya esefa ala yusufe vebyaddat aynahu minel huzni fe huve kezim.
 85. Kalu tallahi tefteu tezkuru yusufe hatta tekune haradan ev tekune minel halikin.
 86. Kale innema eşku bessi ve huzni ilallahi ve a’lemu inallahi ma la ta’lemun.
 87. Ya beniyyezhebu fe tehassesu min yusufe ve ehihi ve la te’yesu min revhillah, innehu la ye’yesu min revhillahi illel kavmul kafirun.
 88. Fe lemma dehalu aleyhi kalu ya eyyuhel azizu messena ve ehlened durru ve ci’na bi bidaatin muzcatin fe evfi lenel keyle ve tesaddak aleyna, innallahe yeczil mutesaddikin.
 89. Kale hel alimtum ma fealtum bi yusufe ve ahihi iz entum cahilun.
 90. Kalu e inneke le ente yusuf, kale ene yusufu ve haza ahi kad mennallahu aleyna, innehu men yettekı ve yasbir fe innallahe la yudi’u ecrel muhsinin.
 91. Kalu tallahi lekad aserekellahu aleyna ve in kunna le hatıin.
 92. Kale la tesribe aleykumul yevm, yagfirullahu lekum ve huve erhamur rahimin.
 93. Yezhebu bikamisi haza fe elkuhu ala vechi ebi ye’ti basira, ve’tuni bi ehlikum ecma’in.
 94. Ve lemma fasalatil’iru kale ebuhum inni le ecidu riha yusufe lev la en tufennidun.
 95. Kalu tallahi inneke le fi dalalikel kadim.
 96. Fe lemma en cael beşiru elkahu ala vechihi fertedde basira, kale e lem ekul lekum inni a’lemu minallahi ma la ta’lemun.
 97. Kalu ya ebanestagfir lena zunubena inna kunna hatıin.
 98. Kale sevfe estagfiru lekum rabbi, innehu huvel gafurur rahim.
 99. Fe lemma dehalu ala yusufe ava ileyhi ebeveyhi ve kaledhulu mısra in şaallahu aminin.
 100. Ve refea ebeveyhi alel arşı ve harru lehu succeda, ve kale ya ebeti haza te’vilu ru’yaye min kablu kad cealeha rabbi hakka, ve kad ahsene bi iz ahreceni mines sicni ve cae bikum minel bedvi min ba’di en nezegaş şeytanu beyni ve beyne ıhveti, inne rabbi latifun lima yeşa’ innehu huvel alimul hakim.
 101. Rabbi kad ateyteni minel mulki ve allemteni min te’vilil ehadis, fatıras semavati vel ardı ente veliyyi fid dunya Vel ahıreh, teveffeni muslimen ve elhıkni bis salihin.
 102. Zalike min enbail gaybi nuhihi ileyk, ve ma kunte ledeyhim iz ecmau emrehum ve hum yemkurun.
 103. Ve ma ekserun nasi ve lev haraste bi mu’minin.
 104. Ve ma tes’eluhum aleyhi min ecr, in huve illa zikrun lil alemin.
 105. Ve keeyyin min ayetin fis semavati vel ardı yemurrune aleyha ve hum anha mu’ridun.
 106. Ve ma yu’minu ekseruhum billahi illa ve hum muşrikun.
 107. E fe eminu en te’tiyehum gaşiyetun min azabillahi ev te’tiyehumus saatu bagteten ve hum la yeş’urun.
 108. Kul hazihi sebili ed’u ilallahi ala basiretin ene ve menittebeani, ve subhanallahi ve ma ene minel muşrikin.
 109. Ve ma erselna min kablike illa ricalen nuhi ileyhim min ehlil kura, e fe lem yesiru fil ardı fe yanzuru keyfe kane akıbetullezine min kablihim, ve le darul ahıreti hayrun lillezinettekav, e fe la ta’kılun.
 110. Hatta izestey’eser rusulu ve zannu ennehum kad kuzibu caehum nasruna fe nucciye men neşa’, ve la yureddu be’suna anil kavmil mucrimin.
 111. Lekad kane fi kasasıhim ibretun li ulil elbab, ma kane hadisen yuftera ve lakin tasdikallezi beyne yedeyhi ve tafsile kulli şey’in ve huden ve rahmeten li kavmin yu’minun.

Yusuf Suresi Türkçe Dinle

Yusuf Suresi Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

 1. Elif, Lam, Ra. İşte bunlar, sana apaçık kitabın ayetleridir!
 2. Biz onu akıl erdirebilesiniz diye, bir Kur’an olmak üzere Arapça olarak indirdik.
 3. Biz sana bu Kuran’ı vahyetmekle kıssaların en güzelini anlatıyoruz. Doğrusu, senin bundan önce hiç haberin yoktu.
 4. Bir vakit Yusuf babasına: “Babacığım, ben rüyada onbir yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki, onlar bana secde ediyorlar.” dedi.
 5. Babası: “Yavrum, rüyanı kardeşlerine anlatma, sonra sana bir tuzak kurarlar; çünkü şeytan, insana belli bir düşmandır.
 6. İşte böyle. Rabbin seni seçecek, sana olayların yorumuna ait bilgiler öğretecek ve hem sana ve hem de Ya’kub soyuna, bundan önce ataların İbrahim ve İshak’a tamamladığı gibi nimetini tamamlayacaktır. Şüphe yok ki, Rabbin herşeyi bilendir, hikmet sahibidir.” dedi.
 7. Yüceliğim hakkı için Yusuf ve kardeşlerinde soranlara ibret olacak deliller vardı.
 8. Çünkü kardeşleri: “Kesinlikle Yusuf ve kardeşi, babamıza bizden daha sevgilidir. Oysa biz birbirine sargın bir topluluğuz. Doğrusu babamız belli ki, yanılıyor.
 9. Yusuf’u öldürün veya bir yere atın ki, babanızın yüzü size kalsın ve ondan sonra doğru dürüst bir topluluk olasınız!” dediler.
 10. İçlerinden biri: “Yusuf’u öldürmeyin de bir kuyu dibinde bırakın ki, onu geçen bir kervan bulup alsın; eğer yapacaksanız böyle yapın!” dedi.
 11. Vardılar babalarına: “Ey babamız, neden sen, Yusuf hakkında bize güvenmiyorsun? Oysa biz onun iyiliğini isteyenleriz.
 12. Yarın onu bizimle gönder, gezsin oynasın. şüphesiz biz onu gözetiriz.” dediler.
 13. Babası: “Onu götürmeniz, beni mutlaka üzer ve korkarım, onu kurt yer, haberiniz olmaz!” dedi.
 14. Onlar: “Andolsun, biz böylesine birbirine sargın bir topluluk iken onu kurt yerse, o taktirde biz hüsran çekeriz!” dediler.
 15. Yusuf’u alıp götürdükleri ve onu kuyunun dibine koymaya karar verdikleri zaman, Biz ona: “Andolsun ki, sen onlara, hiç farkında değillerken, bu işlerini haber vereceksin!” diye vahyettik.
 16. Yatsı vaktinde ağlayarak babalarına geldiler.
 17. Ey babamız, biz gittik yarışıyorduk, Yusuf’u eşyamızın yanında bırakmıştık; bir de baktık ki, onu kurt yemiş. Şimdi biz doğru da söylesek sen bize inanmazsın! dediler.
 18. Bir de gömleğinin üzerinde yalan bir kan getirdiler. Babaları: “Hayır, nefisleriniz sizi aldatmış, böyle bir işe sevketmiştir. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Sizin söyledikleriniz karşısında yardımına sığınılacak Allah’tır ancak!” dedi.
 19. Öteden bir kervan gelmiş, sucularını göndermişlerdi; vardı, kovasını saldı ve: “A, müjde, bu bir erkek çocuk!” dedi. Onu tutup bir ticaret malı olarak gizlediler. Allah ise, ne yapacaklarını biliyordu.
 20. Onu ucuz bir fiyatla birkaç dirheme sattılar. Onu yanlarında tutmaya isteksiz bulunuyorlardı.
 21. Mısırda onu satın alan kişi karısına: “Ona iyi bak, belki bize yararı olur, ya da onu evlat ediniriz.” dedi.Bu şekilde Yusuf’u orada yerleştirdik, kendisine olayların yorumuna dair bilgiler öğretelim diye. Allah, yaptığı işte üstün bir güce sahiptir, fakat insanların çoğu bilmezler.
 22. Kıvamına geldiği zaman, Biz ona bir nüfuz ve peygamberlik bilgisi verdik. işte Biz, iyi hareket edenlere böyle karşılık veririz.
 23. Derken evinde bulunduğu hanım, bunun nefsinden kam almak istedi (onu birlikte olmaya çağırdı) ve kapıları kilitledi; “Haydi gel, seninim!” dedi. O: “Allah’a sığınırım, doğrusu O, benim efendim, bana iyi baktı ve gerçek şu ki, zalimler iflah olmaz.” dedi.
 24. Hanım gerçekten ona niyetini kurmuştu, eğer Rabbinin açık delilini görmeseydi o da ona kurmuş gitmişti. Biz ondan kötülüğü ve fuhuşu uzaklaştıralım diye, böyle oldu. Gerçekten o, Bizim ihlasa mazhar edilmiş has kullarımızdandır.
 25. İkisi de kapıya koşuştular, hanım onun gömleğini arkasından yırttı ve kapının yanında hanımın beyine rastladılar. Hanım: “Senin karına fenalık yapmak isteyenin cezası, zindana konulmaktan veya acı bir azaptan başka ne olabilir?” dedi.
 26. Yusuf: “O, kendisi beni birlikte olmaya çağırdı!” dedi. Hanımın akrabasından bir şahit şöyle şahitlik etti: “Eğer gömleği önden yırtılmış ise, hanım doğru söylemiştir, bu yalancılardandır.
 27. Yok eğer gömleği arkadan yırtılmışsa hanım yalan söylemiştir, bu doğrulardandır.”
 28. Gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce: “Anlaşıldı, o, siz kadınların tuzaklarından biridir; gerçekten sizin tuzağınız çok büyüktür!
 29. Yusuf, sakın bundan söz etme; sen de kadın, günahının bağışlanmasını dile; sen gerçekten büyük günahkarlardan oldun!” dedi.
 30. Şehirdeki bir takım kadınlar da: “Azizin karısı delikanlısının nefsinden murat istiyormuş (onunla birlikte olmak istiyormuş), onun aşkından yüreğinin zarı çatlamış; karı besbelli çıldırmış!” dediler.
 31. Onların gizliden gizliye dedikodularını duyunca, onlara bir davetçi gönderdi, onlar için dayalı döşeli bir sofra hazırladı, her birine bir bıçak verdi ve: “Çık karşılarına!” dedi. Kadınlar onu görür görmez çok büyüttüler, kendi ellerini doğradılar ve: “Haşa, Allah için bu bir insan değil, ancak değerli bir melektir!” dediler.
 32. Dedi ki: “İşte beni, hakkında kınadığınız, bu delikanlı! Yemin ederim ki, ben onunla birlikte olmak istedim de o, iffetini koruyup bana yanaşmadı. Yine yemin ederim ki, eğer emrimi yerine getirmezse mutlaka zindana atılacak ve mutlaka zillete uğrayanlardan olacaktır!”
 33. Yusuf: “Ey Rabbim, zindan bana bunların davet ettikleri işten daha sevimlidir. Eğer sen, bu kadınların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan, ben onların sevdasına düşer, cahillerden olurum.” dedi.
 34. Bunun üzerine Rabbi duasını kabul buyurup onların tuzaklarını ondan uzaklaştırdı. Muhakkak O, herşeyi işiten, herşeyi bilendir.
 35. Sonra bu kadar delili gördükleri halde onlar, onu mutlaka bir sure için zindana atma görüşüne vardılar.
 36. Onunla birlikte zindana iki delikanlı daha girdi. Birisi: “Rüyada kendimi şarap sıkarken görüyorum.” dedi. Diğeri: “Ben, rüyada kendimi başımın üstünde bir ekmek götürürken görüyorum, ondan kuşlar yiyor. Bize bunun tabirini haber ver; çünkü biz seni iyilik sevenlerden görüyoruz.” dedi.
 37. Yusuf şöyle dedi: “Size yiyeceğiniz bir yemek gelecek ya, işte, o gelmeden önce kesinlikle ben size bunun tabirini bildirmiş olurum. Bu, bana Rabbimin öğrettiklerindendir. Çünkü ben, Allaha inanmayan ve hepsi ahireti inkar eden bir toplululuğun dinini bıraktım.”
 38. Ve atalarım İbrahim, İshak ve Ya’kub’un dinine uydum. Bizim Allah’a hiçbir şeyi ortak koşmamız olamaz. Bu, Allah’ın bize ve insanlara bir lütfudur, fakat insanların çoğu şükretmezler.
 39. Ey zindan arkadaşlarım, birbirinden ayrı birçok tanrılar mı, yoksa hepsinden üstün kahredici bir Allah mı daha hayırlıdır?
 40. O’ndan başka taptıklarınız, sizin ve atalarınızın takmış olduğu bir takım kuru isimlerden ibarettir; yoksa Allah, onlara öyle bir saltanat indirmemiştir. Hüküm ancak Allah’ındır. O, size kendisinden başkasına tapmamanızı emretti. Doğru ve sabit din budur, fakat insanların çoğu bilmezler.
 41. Ey zindan arkadaşlarım, gelelim rüyanıza: “Biriniz, efendisine yine şarap sunacak, diğeri asılacak ve kuşlar başından yiyecek; işte fetvasını istediğiniz mesele halledildi!” dedi.
 42. Birde bu ikisinden kurtulacağını sandığı kişiye: “Efendinin yanında beni an!” dedi. Ona da şeytan, efendisinin yanında anmayı unutturdu da yıllarca zindanda kaldı.
 43. Bir gün hükümdar: “Rüyamda yedi arık ineğin yemekte olduğu yedi semiz inek ve yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak görüyorum. Ey efendiler, eğer rüya tabir ediyorsanız, bana rüyamı halledin!” dedi.
 44. Dediler ki: “Rüya dediğin, demet demet hayallerdir, biz ise hayallerin tabirini bilmiyoruz.”
 45. İki zindan arkadaşından kurtulmuş olan, uzun süre sonra hatırladı ve: “Ben size onun tabirini haber veririm, hemen beni gönderin!” dedi.
 46. Gelip: “Yusuf, ey dosdoğru kişi, “yedi semiz inek, bunları yedi arık inek yiyor ve yedi yeşil başakla diğer yedi kuru başak” rüyasını bize tabir et, ümit ederim ki, o insanların yanına cevapla dönerim, ola ki, değerini bilirler” dedi.
 47. Dedi ki: “Yedi yıl adetiniz üzere ekeceksiniz, biçtiklerinizi biraz yiyeceğiniz hariç olmak üzere, başağında bırakın!
 48. Sonra onun arkasından yedi kurak yıl gelecek, saklayacağınız az bir miktar hariç, önce biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek.
 49. Sonra onun arkasından halkın sıkıntıdan kurtulacağı, sıkıp sağacağı bir yıl gelecek.”
 50. Bunu duyan hükümdar: “Getirin bana onu” dedi. Bunun üzerine ona gönderilen adam gelince Yusuf: “Haydi efendine dön de sor ona, ellerini doğrayan kadınların maksatları neymiş? Şüphesiz ki, Rabbin onların hilelerini çok iyi bilir.” dedi.
 51. Hükümdar o kadınlara: “Derdiniz neydi ki, o zaman Yusuf’un nefsinden murad almağa, onunla birlikte olmaya kalkıştınız?” dedi. Onlar: “Haşa, Allah için biz onun aleyhine bir kötülük bilmiyoruz!” dediler. Azizin karısı: “Şimdi gerçek ortaya çıktı; onun nefsinden ben kam almak istedim. O ise kesinlikle doğru söyleyenlerdendir.” dedi.
 52. Bundan maksadım, benim ona gerçekten gıyabında hıyanet etmediğimi ve Allah’ın kesinlikle hainlerin hilesini başarıya ulaştırmayacağını bilmesini sağlamaktı.
 53. Nefsimi temize de çıkarmıyorum, çünkü nefis kötülüğü emreder; meğer Rabbim rahmetiyle bağışlaya, çünkü Rabbim çok bağışlayan, çok merhamet edendir.”
 54. Hükümdar da dedi ki: “Onu bana getirin, kendime müşavir yapayım.” Bunun üzerine onunla konuşunca da: “Sen bugün yanımızda gerçekten bir mevki sahibi ve güvenilir bir kişisin.” dedi.
 55. Dedi ki: “Beni ülke hazineleri üzerine memur et, çünkü ben iyi korur, iyi bilirim!”
 56. Ve işte böylece Yusuf’u o ülkede yerleştirdik; neresinde isterse makam tutuyordu. Biz rahmetimizi dilediğimize nasip ederiz. Ve iyi davrananların mükafatını zayi etmeyiz.
 57. Ahiret mükafatı, iman edip takva yolunu tutanlar için elbette daha hayırlıdır.
 58. Birden Yusuf’un kardeşleri çıkageldiler; gelip yanına girdiler; hemen onları tanıdı, onlar ise onu tanımıyorlardı.
 59. Onların bütün hazırlıklarını tamamladığında dedi ki: “Bana sizin baba bir kardeşinizi getirin! Görüyorsunuz ya, ben ölçeği tam ölçüyorum ve ben konukseverlerin en yaranışıyım!
 60. Eğer onu bana getirmezseniz, artık benim yanımda size zahire yok ve bana da yaklaşmayım”
 61. Dediler ki: “Herhalde onun için babasından izin almaya çalışırız ve muhakkak bunu yaparız.”
 62. Yusuf uşaklarına: “Sermayelerini yüklerinin içine koyuverin, belki ailelerine döndüklerinde anlarlar, belki yine gelirler.” dedi.
 63. Böylece babalarına döndükleri vakit: “Ey babamız, bizden zahire yasaklandı. Bu kere kardeşimizi bizimle beraber gönder ki ölçüp alalım ve muhakkak biz onu koruruz.” dediler.
 64. Babaları dedi ki: “Hiç ben onu size inanır mıyım? Ya bundan önce size kardeşini inandığım gibi olursa! En hayırlı koruyucu da Allah’tır. Ve O, merhamet edenlerin en merhametlisidir.”
 65. Derken yüklerini açtıklarında sermayelerini kendilerine iade edilmiş buldular. Dediler ki: “Ey babamız, daha ne isteriz, işte sermayemiz de bize iade edilmiş! Yine ailemize erzak getiririz, kardeşimizi de koruruz, belki bir deve yükü fazla alırız ki bu (aldığımız zaten) az bir şey!
 66. Dedi ki: “Kesinlikle onu sizinle beraber göndermem, ta ki hepiniz her taraftan kuşatılmadıkça, onu mutlaka bana getireceğinize dair Allah’a yemin edesiniz!” Söz verdikleri vakit dedi ki: “Allah söylediklerimize karşı vekildir!”
 67. Dedi ki: “Yavrularım! Bir kapıdan girmeyin de ayrı ayrı kapılardan girin! Gerçi ne yapsam, hiçbir şeyde Allah’ın takdirini sizden savamam! Hüküm ancak Allah’ındır! Ben O’na tevekkül kıldım. Onun için bütün tevekkül edenler O’na tevekkül etmelidirler!”
 68. Babalarının emrettiği yerden girdiklerinde o, onlardan Allah’ın takdirinden hiçbir şeyi savuşturmuyordu; bu sadece Yak’ub’un içindeki bir isteği yerine getirmişti. Şüphesiz o bir bilgiye sahipti, çünkü biz kendisine öğretmiştik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
 69. Yusuf’un yanına girdikleri vakit, kardeşini yanına aldı ve: “Haberin olsun ben senin kardeşinim, sakın yapacaklarına göcürgenme (üzülme)!” dedi.
 70. Sonra onların bütün hazırlıklarını yaptığı vakit, su kabını kardeşinin yükü içine koydu, sonra da bir çağırıcı: “Ey kafile, siz kesinlikle hırsızlık yapmışsınız!” diye seslendi.
 71. Bunlara döndüler ve: “Ne arıyorsunuz?” dediler.
 72. Dediler ki “Hükümdarın su kabını arıyoruz. Onu getirene bir deve yükü bahşiş var ve ben ona kefilim.”
 73. Allah’a yemin ederiz, kesin olarak bilirsiniz ki, biz bu ülkede fesat çıkarmak için gelmedik; hırsız da değiliz! dediler.
 74. Şimdi yalancı çıkarsanız cezası ne? dediler.
 75. Dediler ki “Cezası kimin yükünde çıkarsa, işte o onun cezası! Biz zalimlere böyle ceza veririz!”
 76. Bunun üzerine (Yusuf) kardeşinin kabından önce, onların kaplarını aramaya başladı, sonra onu kardeşinin kabından çıkardı, işte Yusuf için böyle bir tedbir yaptık! Melik’in kanununa göre kardeşini alıkoymasına çare yoktu. Ancak Allah’ın dilemesi başka! Biz dilediğimizi derecelerle yükseltiriz ve her ilim sahibinin üstünde bir bilen vardır.
 77. Dediler ki: “Eğer o çalmışsa, bundan önce bir kardeşi de çalmıştı.” O vakit Yusuf bunu içine attı ve onlara belli etmeden: “Siz çok kötü bir durumdasınız, ne isnat ettiğinizi Allah çok iyi biliyor.” dedi.
 78. Dediler ki: “Ey şanlı Aziz, emin ol ki, bunun çok yaşlı bir babası var; onun için yerine birimizi al: çünkü biz seni iyilik edenlerden görüyoruz!”
 79. Dedi ki: “Allah saklasın, eşyamızı yanında bulduğumuz kişiden başkasını tutmamızdan Allah korusun! Çünkü biz o takdirde zulmetmiş oluruz.”
 80. Ne zaman ki ondan ümit kestiler, fısıldaşarak çekildiler. Büyükleri dedi ki: “Babanızın, aleyhinizde Allah’tan söz almış olduğunu, bundan öncede Yusuf hakkında yaptığınız kusuru bilmiyor musunuz? Ben artık babam izin verinceye veya Allah hakkımda bir hüküm verinceye kadar buradan ayrılmam; O, hüküm verenlerin en hayırlısıdır.”
 81. Siz dönün de babanıza deyin ki: “Ey babamız, inan ki oğlun hırsızlık yaptı. Biz ancak bildiğimize şahitlik ediyoruz, yoksa gaybın bekçileri değiliz.
 82. Hem bulunduğumuz şehir halkına, hem de içinde geldiğimiz kafileye sor. Ve emin ol ki biz, kesinlikle doğru söylüyoruz.”
 83. Babaları dedi ki: “Yok sizi nefsiniz aldatmış; artık (bana düşen) güzel bir sabır! Umulur ki Allah bana hepsini birden getirir. Gerçek şu ki, herşeyi bilen O’dur, her yaptığını bir hikmete göre yapan O’dur.”
 84. Ve onlardan yüzünü çevirdi de: “Ey Yusuf’un üstünde titreyen tasam!” dedi ve üzüntüden gözlerine ak düştü; artık yutkunuyor, yutkunuyordu.
 85. Dediler ki: “Hala Yusuf’u anıp duruyorsun, vallahi sonunda kederden eriyeceksin veya helak olanlara karışacaksın!”
 86. Dedi ki: “Ben dolgunluğumu ve üzüntümü ancak Allah’a şikayet ederim ve Allah tarafından sizin bilemeyeceğiniz şeyleri bilirim!
 87. Ey oğullarım, haydi gidiniz de Yusuf ile kardeşini bulmak için araştırınız; Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyiniz; çünkü Allah’ın rahmetinden ümidini kesen ancak kafirler güruhudur.”
 88. Bunun üzerine Yusuf’un huzuruna girdikleri vakit dediler ki: “Ey şanlı Aziz! Bize ve ailemize darlık ve sıkıntı bastırıverdi, önemsiz bir sermaye ile de geldik. Yine bize erzakımızı tam ölçü ver ve bize biraz da sadaka ver; çünkü Allah sadaka verenlere mükafatını verir!”
 89. Dedi ki: “Cahilliğinizde siz Yusuf ile kardeşine ne yaptığınızı biliyor musunuz?”
 90. “A a.! Sen Yusuf musun?” dediler. Ben Yusuf’um, bu da kardeşim! Allah bize lütfuyla iyilikte bulundu; bir gerçektir ki, kim Allah’tan korkar ve sabrederse, muhakkak Allah iyilerin mükafatını zayi etmez.” dedi.
 91. Dediler ki: “Vallahi, seni Allah bize üstün kıldı. biz doğrusu büyük suç işlemiştik!”
 92. Yusuf dedi ki: “Bugün size karşı kınama yok; Allah sizi mağfiretiyle bağışlar! O, merhamet edenlerin en merhametlisidir.
 93. Şimdi siz benim şu gömleğimi götürün de babamın yüzüne bırakın, gözü açılır. Ve bütün ailenizle toplanıp bana gelin!”
 94. Ne zaman ki, bu taraftan kervan ayrıldı, öteden babaları dedi ki: “Doğrusu ben bana bunaklık yakıştırmasına kalkmazsanız gerçekten Yusuf’un kokusunu duyuyorum, eğer bunak demezseniz!”
 95. Dediler ki: “Vallahi sen gerçekten eski şaşkınlığında devam ediyorsun!”
 96. Fakat ne zaman ki gerçekten müjdeci geldi, gömleği yüzüne bıraktı, gözü açılıverdi. “Ben size demedim mi, ben Allah tarafından sizin bilmeyeceklerinizi bilirim ?” dedi.
 97. Dediler ki: “Ey bizim şefkatli babamız, bizim için günahlarımızın bağışlanmasını dile, bizler gerçekten büyük günah işlemiştik!”
 98. Dedi ki: “Sonra sizin için Rabbime istiğfar edeceğim. Gerçek şu ki, çok bağışlayan O’dur, merhamet eden O’dur.”
 99. Yusuf’un yanına vardıklarında, ana ve babasını kucakladı, yanına aldı ve: “Buyurun Allah’ın dilemesiyle Mısır’a güvenle girin!” dedi.
 100. Ana ve babasını taht üzerine çıkardı, hepsi Yusuf için secdeye kapandılar. Yusuf da: “Ey babacığım, işte bundan önceki rüyamın yorumu bu; gerçekten Rabbim onu gerçekleştirdi, cidden bana iyilikte bulundu; çünkü beni zindandan çıkardı; şeytan benimle kardeşlerimin arasını dürtüştürdükten (bozduktan) sonra sizi çölden buraya getirdi. Gerçekten Rabbim, dilediği şey için aldığı tedbirde çok hoş davranır. Gerçek şu ki, O, herşeyi çok iyi bilen, her yaptığın bir hikmete göre yapandır.
 101. Ey Rabbim, Sen bana mülkten bir nasip verdin ve bana rüyaların tabirinden bir ilim öğrettin. Gökleri ve yeri yaratan Rabbim, dünya ve ahirette benim velim Sensin! Benim ruhumu müslüman olarak al ve beni iyiler arasına kat!” dedi.
 102. İşte bu gayb haberlerindendir ki sana onu vahiy yolu ile bildiriyoruz. Yoksa onlar yapacaklarına karar verip hile yaparlarken sen yanlarında değildin.
 103. Ve insanların çoğu sen ne kadar çok arzu etsen de mümin değillerdir!
 104. Buna karşı onlardan bir ücret de istemiyorsun; O Kur’an bütün alemlere ancak ilahi bir uyarıdır.
 105. Bununla beraber göklerde, yerde nice deliller vardır ki, yüz yüze gelirler de onlardan yüzlerini çevirerek geçerler.
 106. Onların pek çoğu Allah’a ortak koşmaksızın iman etmezler.
 107. Yoksa bunlar, Allah’ın azabından; hepsini saracak bir belanın gelivermesinden veya farkında değillerken kendilerine ansızın kıyametin gelivermesinden güven içinde midirler?
 108. De ki: “İşte benim yolum budur; basiret üzere Allah’a davet ederim, ben ve bana uyanlar; Allah’ı tenzih ederim ve ben ortak koşanlardan değilim.”
 109. Senden önce gönderdiğimiz peygamberler de ancak şehirler halkından kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkeklerdi. Şimdi o yerde dolaşmıyorlar mı? Kendilerinden önce gelip geçenlerin akibetlerinin nasıl olduğuna bir baksalar ya! Elbette ahiret evi korunanlar için daha hayırlıdır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?
 110. Nihayet peygamberler ümitlerini kesecek hale geldikleri ve kendilerinin yalancı çıkarılmış oldukları zannına kapıldıkları zaman, onlara yardımımız geldi ve dilediklerimiz kurtuluşa erdirildi. Suçlular topluluğundan ise azabımız geri çevrilmez!
 111. Gerçekten onların kıssalarında akıllılar için bir ibret vardır! Bu Ku’ran uydurulur bir söz değil, ancak kendi önündekinin tasdiki, herşeyin açıklayıcısı ve iman edecek topluluk için bir hidayet, bir rahmettir!
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir