1. Anasayfa
 2. KURAN-I KERİM

Azhab Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu

Azhab Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu
Azhab Suresi Arapça ve Türkçe Okunuşu
0

Azhab Suresi Arapça okunuşu​

Azhab Suresi Arapça Dinle

Azhab Suresi Türkçe Okunuşu​

Bismillâhirrahmânirrahîm.

 1. Ya eyyuhen nebiyyuttekillahe ve la tutıil kafirine vel munafikin, innallahe kane alimen hakima.
 2. Vettebi’ ma yuha ileyke min rabbik, innallahe kane bima ta’melune habira.
 3. Ve tevekkel alallah ve kefa billahi vekila.
 4. Ma cealallahu li raculin min kalbeyni fi cevfih, ve ma ceale ezvacekumullai tuzahırune min hunne ummehatikum, ve ma ceale ed’ıyaekum ebnaekum, zalikum kavlukum bi efvahikum, vallahu yekulul hakka ve huve yehdis sebil.
 5. Ud’uhum li abaihim huve aksatu indallah, fe in lem ta’lemu abaehum fe ıhvanukum fid dini ve mevalikum, ve leyse aleykum cunahun fima ahta’tum bihi ve lakin ma taammedet kulubukum, ve kanallahu gafuren rahima.
 6. En nebiyyu evla bil mu’minine min enfusihim ve ezvacuhu ummehatuhum, ve ulul erhami ba’duhum evla bi ba’dın fi kitabillahi minel mu’minine vel muhacirine illa en tef’alu ila evliyaikum ma’rufa, kane zalike fil kitabi mestura.
 7. Ve iz ehazna minen nebiyyine misakahum ve minke ve min nuhın ve ibrahime ve musa ve isebni meryeme ve ehazna minhum misakan galiza.
 8. Li yes’eles sadikine an sıdkıhim, ve eadde lil kafirine azaben elima.
 9. Ya eyyuhellezine amenuzkuru ni’metallahi aleykum iz caetkum cunudun fe erselna aleyhim rihan ve cunuden lem terevha, ve kanallahu bima ta’melune basira.
 10. İz caukum min fevkıkum ve min esfele minkum ve iz zagatil ebsaru ve belegatil kulubul hanacire ve tezunnune billahiz zununa.
 11. Hunalikebtuliyel mu’minune ve zulzilu zilzalen şedida.
 12. Ve iz yekulul munafikune vellezine fi kulubihim maradun ma vaadenallahu ve resuluhu illa gurura.
 13. Ve iz kalet taifetun minhum ya ehle yesribe la mukame lekum ferciu, ve yeste’zinu ferikun minhumun nebiyye yekulune inne buyutena avretun ve ma hiye bi avreh, in yuridune illa firara.
 14. Ve lev duhılet aleyhim min aktariha summe suilul fitnete le atevha ve ma telebbesu biha illa yesira.
 15. Ve lekad kanu ahedullahe min kablu la yuvellunel edbar, ve kane ahdullahi mes’ula.
 16. Kul len yenfeakumul firaru in ferertum minel mevti evil katli ve izen la tumetteune illa kalila.
 17. Kul men zellezi ya’sımukum minallahi in erade bikum suen ev eradebikum rahmeh, ve la yecidune lehum min dunillahi veliyyen ve la nasira.
 18. Kad ya’lemullahul muavvikine minkum vel kailine li ıhvanihim helumme ileyna, ve la ye’tunel be’se illa kalila.
 19. Eşıhhaten aleykum fe iza cael havfu reeytehum yenzurune ileyke teduru a’yunuhum kellezi yugşa aleyhi minel mevt, fe iza zehebel havfu selekukum bi elsinetin hıdadin eşıhhaten alel hayr, ulaike lem yu’minu fe ahbetallahu a’malehum, ve kane zalike alallahi yesira.
 20. Yahsebunel ahzabe lem yezhebu, ve in ye’til ahzabu yeveddu lev ennehum badune fil a’rabi yes’elune an enbaikum, ve lev kanu fikum ma katelu illa kalila.
 21. Lekad kane lekum fi resulillahi usvetun hasenetun limen kane yercullahe vel yevmel ahıre ve zekerallahe kesira.
 22. Ve lemma real mu’minunel ahzabe kalu haza ma vaadenallahu ve resuluhu ve sadakallahu ve resuluhu ve ma zadehum illa imanen ve teslima.
 23. Minel mu’minine ricalun sadaku ma ahedullahe aleyh, fe minhum men kada nahbehu ve minhum men yentezıru ve ma beddelu tebdila.
 24. Li yecziyallahus sadıkine bi sıdkıhım ve yuazzibel munafıkine in şae ev yetube aleyhim, innallahe kane gafuren rahima.
 25. Ve reddallahullezine keferu bi gayzıhim lem yenalu hayra, ve kefallahul mu’mininel kıtal, ve kanallahu kaviyyen aziza.
 26. Ve enzelellezine zaheruhum min ehlil kitabi min sayasihım ve kazefe fi kulubihimur ru’be feriykan taktulune ve te’sirune ferika.
 27. Ve evresekum ardahum ve diyarehum ve emvalehum ve ardan lem tetauha, ve kanallahu ala kulli şey’in kadira.
 28. Ya eyyuhen nebiyyu kul li ezvacike in kuntunne turidnel hayated dunya ve ziyneteha fe tealeyne umetti’kunne ve userrihkunne serahan cemila.
 29. Ve in kuntunne turidnallahe ve resulehu veddarel’ahırete fe innallahe eadde lil muhsinati minkunne ecren azima.
 30. Ya nisaen nebiyyi men ye’ti min kunne bi fahışetin mubeyyinetin yuda’af lehel’azabu dı’feyn, ve kane zalike alallahi yesira.
 31. Ve men yaknut min kunne lillahi ve resulihi ve ta’mel salihan nu’tiha ecreha merreteyni ve a’tedna leha rızkan kerima.
 32. Ya nisaen nebiyyi lestunne ke ehadin minen nisai inittekaytunne fe la tahda’ne bil kavli fe yatmaallezi fi kalbihi maradun ve kulne kavlen ma’rufa.
 33. Ve karne fi buyutikunne ve la teberrecne teberrucel cahiliyyetil ula ve ekımnes salate ve atinez zekate ve atı’nallahe ve resuleh, innema yuridullahu li yuzhibe ankumur ricse ehlel beyti ve yutahhirekum tathira.
 34. Vezkurne ma yutla fi buyutikunne min ayatillahi vel hikmeh, innallahe kane latifen habira.
 35. İnnel muslimine vel muslimati vel mu’minine vel mu’minati vel kanitine vel kanitati ves sadikine ves sadikati ves sabirine ves sabirati vel haşiine vel haşiati vel mutesaddikine vel mutesaddikati ves saimine ves saimati vel hafızine furucehum vel hafızati vez zakirinallahe kesiren vez zakirati eaddallahu lehum magfireten ve ecren azima.
 36. Ve ma kane li mu’minin ve la mu’minetin iza kadallahu ve resuluhu emren en yekune lehumul hıyeretu min emrihim, ve men ya’sıllahe ve resulehu fe kad dalle dalalen mubina.
 37. Ve iz tekulu lillezi en’amallahu aleyhi ve en’amte aleyhi emsik aleyke zevceke vettekıllah ve tuhfi fi nefsike mallahu mubdihi ve tahşen nas, vallahu ehakku en tahşah, fe lemma kada zeydun minha vetaran zevvecna keha likey la yekune alel mu’minine haracun fi ezvaci ed’ıyaihim iza kadav min hunne vetara, ve kane emrullahi mef’ula.
 38. Ma kane alen nebiyyi min harecin fima faradallahu leh, sunnetallahi fillezine halev min kabl, ve kane emrullahi kaderen makdura.
 39. Ellezine yubelligune risalatillahi ve yahşevnehu ve la yahşevne ehaden illallah, ve kefa billahi hasiba.
 40. Ma kane muhammedun eba ehadin min ricalikum, ve lakin resulallahi ve hatemen nebiyyin, ve kanallahu bi kulli şey’in alima.
 41. Ya eyyuhellezine amenuzkurullahe zikren kesira.
 42. Ve sebbihuhu bukreten ve asila.
 43. Huvellezi yusalli aleykum ve melaiketuhu li yuhricekum minez zulumati ilen nur, ve kane bil mu’minine rahima.
 44. Tehiyyetuhum yevme yelkavnehu selam, ve eadde lehum ecren kerima.
 45. Ya eyyuhen nebiyyu inna erselnake şahiden ve mubeşşiren ve nezira.
 46. Ve daiyen ilallahi bi iznihi ve siracen munira.
 47. Ve beşşiril mu’minine bi enne lehum minallahi fadlen kebira.
 48. Ve la tutııl kafirine vel munafikine veda’ezahum ve tevekkel alallah, ve kefa billahi vekila.
 49. Ya eyyuhellezine amenu iza nekahtumul mu’minati summe tallaktumuhunne min kabli en temessuhunne fe ma lekum aleyhinne min iddetin ta’tedduneha, fe mettiuhunne ve serrihuhunne serahan cemila.
 50. Ya eyyuhen nebiyyu inna ahlelna leke ezvacekelleti ateyte ucurehunne ve ma meleket yeminuke mimma efaallahu aleyke ve benati ammike ve benati ammatike ve benati halike ve benati halatikellati hacerne meak, vemreeten mu’mineten in vehebet nefseha lin nebiyyi in eraden nebiyyu en yestenkihaha halisaten leke min dunil mu’minin, kad alimna ma faradna aleyhim fi ezvacihim ve ma meleket eymanuhum li keyla yekune aleyke harac, ve kanallahu gafuran rahima.
 51. Turci men teşau minhunne ve tu’vi ileyke men teşau, ve menibtegayte mimmen azelte fe la cunaha aleyk, zalike edna en tekarre a’yunuhunne ve la yahzenne ve yerdayne bima ateytehunne kulluhunn, vallahu ya’lemu ma fi kulubikum ve kanallahu alimen halima.
 52. La yahıllu leken nisau min ba’du ve la en tebeddele bihinne min ezvacin ve lev a’cebeke husnuhunne illa ma meleket yeminuk, ve kanallahu ala kulli şey’in rakiba.
 53. Ya eyyuhellezine amenu la tedhulu buyuten nebiyyi illa en yu’zene lekum ila taamin gayre nazırine inahu ve lakin iza duitum fedhulu fe iza taimtum fenteşiru ve la muste’nisine li hadis, inne zalikum kane yu’zin nebiyye fe yestahyi minkum vallahu la yestahyi minel hakk, ve iza seeltumuhunne metaan fes’eluhunne min verai hıcab, zalikum atharu li kulubikum ve kulubihinn, ve ma kane lekum en tu’zu resulallahi ve la en tenkihu ezvacehu min ba’dihi ebeda, inne zalikum kane indallahi azima.
 54. İn tubdu şey’en ev tuhfuhu fe innallahe kane bi kulli şey’in alima.
 55. La cunaha aleyhinne fi abaihinne ve la ebnaihinne ve la ihvanihinne ve la ebnai ihvanihinne ve la ebnai ehavatihinne ve la nisaihinne ve la ma meleket eymanuhun, vettekinallah, innallahe kane ala kulli şey’in şehida.
 56. İnnallahe ve melaiketehu yusallune alen nebiyyi, ya eyyuhellezine amenu sallu aleyhi ve sellimu teslima.
 57. İnnellezine yu’zunallahe ve resulehu leanehumullahu fid dunya vel ahıreti ve eadde lehum azaben muhina.
 58. Vellezine yu’zunel mu’minine vel mu’minati bi gayri mektesebu fe kadihtemelu buhtanen ve ismen mubina.
 59. Ya eyyuhen nebiyyu kul li ezvacike ve benatike ve nisail mu’minine yudnine aleyhinne min celabibihinn, zalike edna en yu’refne fe la yu’zeyn ve kanallahu gafuren rahima.
 60. Le in lem yentehil munafikune vellezine fi kulubihim maradun vel murcifune fil medineti le nugriyenneke bihim summe la yucaviruneke fiha illa kalila.
 61. Mel’unin, eyne ma sukıfu uhızu ve kuttılu taktila.
 62. Sunnetallahi fillezine halev min kabl, ve len tecide li sunnetillahi tebdila.
 63. Yes’eluken nasu anis saah, kul innema ilmuha indallah, ve ma yudrike lealles saate tekunu kariba.
 64. İnnallahe leanel kafirine ve eadde lehum saira.
 65. Halidine fiha ebeda, la yecidune veliyyen ve la nasira.
 66. Yevme tukallebu vucuhuhum fin nari yekulune ya leytena eta’nallahe ve eta’ner resula.
 67. Ve kalu rabbena inna ata’na sadetena ve kuberaena fe edallunes sebil.
 68. Rabbena atihim dı’feyni minel azabi vel anhum la’nen kebira.
 69. Ya eyyuhellezine amenu la tekunu kellezine azev musa fe berreehullahu mimma kalu, ve kane indallahi veciha.
 70. Ya eyyuhellezine amenuttekullahe ve kulu kavlen sedida.
 71. Yuslıh lekum a’malekum ve yagfir lekum zunubekum, ve men yutıillahe ve resulehu fe kad faze fevzen azima.
 72. İnna aradnel emanete ales semavati vel ardı vel cibali fe ebeyne en yahmilneha ve eşfakne minha ve hamelehal insan, innehu kane zalumen cehula.
 73. Li yuazziballahul munafikine vel munafikati vel muşrikine vel muşrikati ve yetuballahu alel mu’minine vel mu’minat, ve kanallahu gafuren rahima.

Azhab Suresi Türkçe Dinle

Azhab Suresi’nin Anlamı

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

 1. Ey peygamber, Allah’tan kork, kafirlere ve münafıklara itaat etme. Muhakkak ki, Allah bilendir, hikmet sahibidir.
 2. Rabbinden sana ne vahyolunuyorsa onun ardınca git, muhakkak ki, Allah ne yapıyorsanız haberdardır.
 3. Ve Allah’a tevekkül et ki, koruyucu olarak Allah yeter!
 4. Allah bir adamın içinde iki kalp yapmamıştır. Kendilerinden zihar yaptığınız eşlerinizi anneleriniz yerine koymamıştır. Evlatlıklarınızı da oğullarınız yerine koymamıştır. Bunlar sizin ağzınızda lafınızdır. Allah ise gerçeği söylüyor ve doğru yolu gösteriyor.
 5. Onları (evlatlıklarınızı) babalarına nisbet ederek çağırınız. Allah katında o daha doğrudur; eğer babalarını bilmiyorsanız dinde kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Bununla beraber hata ettiklerinizde üzerinize bir günah yoktur. Fakat kalplerinizin kasdettiğinde (günah) vardır. Allah günahları örten, çok merhamet edendir.
 6. Peygamber, mü’minler nazarında kendi canlarından daha önce gelir; hanımları da analarınızdır. Akraba da (miras bakımından) Allah’ın Kitab’ına göre birbirlerine, öteki mü’minlerden ve muhacirlerden daha yakındırlar. Ancak dostlarınıza uygun bir vasiyet yapmanız müstesnadır. O Kitapta yazılı bulunuyor.
 7. Unutma o peygamberlerden kesin sözlerini aldığımız vakti! Hele senden, Nuh, İbrahim, Musa, Meryem oğlu İsa’dan ki, onlardan ağır bir söz aldık.
 8. (Bunu) doğrulara doğruluklarından sorması için (yaptı). Kafirler için ise acı bir azap hazırladık.
 9. Ey iman edenler, Allah’ın üzerinizdeki nimetini anın. O zaman ki, size ordular gelmişti de üzerlerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz ordular salıvermiştik. Allah ne yaptığınızı görüyordu.
 10. O zaman hem üstünüzden gelmişlerdi, hem aşağı tarafınızdan ve o vakit gözler kaymış, yürekler gırtlaklara dayanmıştı. Allah’a türlü türlü zanlarda bulunuyordunuz.
 11. İşte burada mü’minler imtihan edilmiş ve şiddetli bir surette sarsılmışlar da sarsılmışlardı.
 12. O vakit münafıklar ve kalplerinde bir hastalık bulunanlar: “Allah ve Resulü bize bir aldanıştan başka bir va’d yapmamış.” diyorlardı.
 13. O vakit bunlardan bir grup: “Ey Yesrip (Medine) halkı sizin için duracak yer yok, hemen dönün.” diyorlardı. Yine onlardan bir kısmı da peygamberden izin istiyor, “evlerimiz gerçekten açıktır.” diyorlardı; halbuki, açık değildi, sırf kaçmak istiyorlardı.
 14. Eğer onların her tarafından üzerlerine girilse de sonra kendilerinden fitne çıkarmaları istenilse derhal onu yapacaklardı. Onunla da pek az duracaklardı.
 15. Halbuki bundan önce Allah’a söz vermişlerdi. Arkalarını dönmeyeceklerdi. Allah’a verilen söz ise mesuliyetlidir, mutlaka sorulur.
 16. De ki: “Eğer ölümden veya öldürülmekten kaçıyorsanız, kaçmak size asla fayda vermez; faraza verdiği takdirde de ancak pek az faydalandırılırsınız.”
 17. De ki: “Şayet size bir felaket murad eder veya size bir rahmet dilerse, sizi Allah’tan saklamak kimin haddine?” Allah’tan başka kendilerine bir koruyucu da bulamazlar, bir yardımcı da.
 18. Şüphesiz Allah içinizden o savsaklayanları ve kardeşlerine: “Bize gelin!” diyenleri biliyor. (Onlar) harbe pek az geliyorlardı.
 19. Size karşı kıskançlık ediyorlardı. Derken o korku hali gelince, onları gördün, ölüm baygınlığı sarmış kimse gibi gözleri dönerek sana bakıyorlardı. O korku gidince size keskin keskin diller sıyırdılar; hayra karşı da kıskançlık ediyorlardı, işte bunlar iman etmediler de Allah amellerini hiçe çıkardı. Bu Allah’a göre önemsizdir.
 20. Müttefik düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Eğer o birlikler bir daha gelecek olsa, çölde bedevi Araplar içinde yer alıp, sizin haberlerinizden sormayı arzu ederler, içinizde kalacak olsalar da sadece pek az harp ederler.
 21. Yemin ederim ki, muhakkak ki size, Allah’a ve son güne ümit besleyip de Allah’ı çokça ananlar için Allah’ın Resulünde pek güzel bir örnek vardır!
 22. Mü’minler müttefik düşmanları gördükleri zaman: “İşte bu, Allah’ın ve Resulünün bize va’d ettiği şeydir. Allah ve Rasulü doğru çıktı.” dediler. Bu onların imanını ve teslimiyetini artırmaktan başka birşey yapmadı.
 23. Müminlerden öyle erler vardır ki Allah’a verdikleri sözü yerine getirdiler; kimi adağını ödedi (canını verdi), kimi de beklemektedir; (verdikleri sözü) hiçbir şekilde değiştirmediler.
 24. Çünkü Allah doğrulara, doğrulukları ile mükafat verecek, münafıklara da dilerse azap edecek veya tevbe nasip edecek. Şüphe yok ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
 25. Hem Allah o kafirleri elleri hiçbir hayra ermeksizin öfkeleriyle defetti. Ve bu şekilde Allah müminlere savaş hakkında yetiverdi. Allah çok güçlüdür, üstündür.
 26. Hem de kitap ehlinden onlara arka çıkıp destekleyenleri, kalplerine korku düşürerek kulelerinden indirdi, (siz onların) bir kısmını katlediyordunuz, bir kısmını da esir (alıyordunuz).
 27. (Allah onların) arazilerini yurtlarını ve mallarını size miras kıldı. Bir de henüz ayak basmadığınız bir yeri (size miras kıldı). Allah herşeye kadirdir.
 28. Ey peygamber, hanımlarına şöyle söyle: “Eğer dünya hayatını ve zinetini istiyorsanız, haydi geliniz sizi donatayım ve güzellikle bırakıp salıvereyim.
 29. Yok eğer Allah ve Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, haberiniz olsun ki Allah içinizden güzellik (iyilik) edenlere pek büyük bir mükafat hazırlamıştır.”
 30. Ey peygamberin hanımları, sizden her kim açık bir terbiyesizlik ederse, ona azap iki kat katlanır. Bu Allah’a göre kolaydır.
 31. Yine sizden her kim Allah ve Resulüne divan durup iyi bir iş yaparsa ona da mükafatını iki kere veririz. Ayrıca onun için bol bir rızık hazırlamışızdır.
 32. Ey peygamberin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz; eğer Allah’tan korkuyorsanız, konuşurken kırıtmayın ki, kalbinde bir hastalık bulunan, kötü bir ümide kapılmasın. Güpgüzel, dosdoğru söz söyleyin!
 33. Hem vakarınızla evlerinizde durun da önceki cahiliyyet devri çıkışı gibi süslenip çıkmayın, namaz kılın, zekat verin, Allah’a ve peygamberine itaat edin! Ey Ehl-i Beyt (peygamberin ev halkı), Allah yalnızca sizden kiri uzaklaştırıp tertemiz, pampak etmek istiyor.
 34. Oturun da evlerinizde okunan Allah’ın ayetlerini ve hikmeti anın. Şüphe yok ki, Allah latifdir, herşeyden haberdardır.
 35. Bütün müslüman erkekler, müslüman kadınlar, mümin erkekler, mümin kadınlar, itaat eden erkekler, itaat eden kadınlar, doğruluk yapan erkekler, doğruluk yapan kadınlar, sabreden erkekler, sabreden kadınlar, mütevazi erkekler, mütevazi kadınlar, zekat veren erkekler, zekat veren kadınlar, oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkekler ve kadınlar, Allah’ı çok anan erkekler ve kadınlar yok mu, işte bunlara Allah bir bağışlama ve büyük bir mükafat hazırlamıştır.
 36. Bununla beraber, Allah ve Rasulü bir işe karar verdiği zaman, gerek inanan bir erkeğin gerek inanan bir kadının kendilerine ait bir işte tercih hakları olamaz. Her kim Allah’a ve peygamberine asi olursa açık bir sapıklık etmiş olur.
 37. Bir de hatırla o vakti ki, o kendisine hem Allah’ın nimet verdiği, hem de senin iyilik ettiğin kimseye: “Zevceni kendine sıkı tut ve Allah’tan kork!” diyordun da Allah’ın açığa çıkaracağı şeyi içinde gizliyor ve insanları sayıyordun. Oysa Allah, kendisini saymana daha layıktı. Sonra Zeyd o kadınla ilişiğini kestiğinde Biz onu seninle evlendirdik ki, evlatlıklarının ilişkilerini kestikleri eşlerini nikahlama hususunda müminlere bir darlık olmasın. Allah’ın emri fiile (pratiğe) çıkarılmış bulunuyor.
 38. Peygambere, Allah’ın takdir ettiği, mübah kıldığı şeyde bir darlık yoktur. Bundan önce geçen bütün peygamberler hakkında Allah’ın adeti öyledir. Allah’ın emri biçilmiş bir kaderdir.
 39. Onlar ki, Allah’ın risaletlerini (mesajlarını) tebliğ eder ve O’ndan korkarlar; Allah’tan başka kimseden korkmazlardı. Hesap görücü olarak da Allah yeter!
 40. Muhammed, sizin adamlarınızdan hiçbirinin babası değildir; fakat Allah’ın elçisi ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, herşeyi hakkıyla bilendir.
 41. Ey iman edenler, Allah’ı çok anış anın!
 42. O’nu sabah akşam tesbih edin!
 43. O’dur sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için üzerinize rahmet ve bereket indiren melekleri de. O, müminlere karşı çok merhametlidir.
 44. O’na kavuşacakları gün kendilerine esenlik dileği selamdır. Onlar için değerli bir mükafat hazırlamıştır.
 45. Ey peygamber, Biz seni hakka bir şahit, hem bir müjdeci, hem bir gocundurucu (uyarıcı) olarak gönderdik.
 46. Hem kendi izniyle Allah’a bir davetçi ve aydınlık saçan bir şavk (ışık) olarak.
 47. Mü’minlere müjdele, onlara Allah tarafından büyük bir nimet olduğunu!
 48. Kafirlere ve münafıklara itaat etme, onların eziyetlerini bırak ve Allah’a tevekkül et! Allah vekil olunca hepsine yeter!
 49. Ey iman edenler, mü’min kadınları nikahlayıp da kendileriyle ilişkide bulunmadan onları boşadığınızda onların üzerinde sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Hemen mehirlerini verip onları güzelce salıverin!
 50. Ey peygamber, Biz, özellikle sana şunları helal kıldık: Mehirlerini vermiş olduğun eşlerini, Allah’ın sana ganimet olarak verdiklerinden sahibi bulunduğun cariyeyi, amcanın kızlarından, halalarının kızlarından, dayının kızlarından, teyzelerinin kızlarından seninle birlikte hicret etmiş olanları; bir de inanan bir kadın eğer kendisini peygambere bağışlar da, peygamber de onunla evlenmek isterse onu, sadece sana, diğer mü’minlere değil. Onlara eşleri ve cariyeleri hakkında neleri farz kıldığımızı biliyoruz. Bunlar, sana bir darlık olmaması içindir. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir.
 51. Onlardan dilediğini geri bırakır, dilediğini yanına alırsın. Bıraktıklarından arzu ettiğinde sana günah yoktur. Onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve kendilerine verdiğinle hepsinin hoşnut olmaları için en elverişli olan budur. Allah, kalplerinizdekini bilir. Allah, herşeyi bilir, halimdir.
 52. Bundan böyle artık, başka kadınlar sana helal olmaz. Bunları başka eşlerle değiştirmek de olmaz; isterse güzellikleri çok hoşuna gitsin. Ancak sahibi bulunduğun cariye başka. Allah, herşeye gözcü bulunmaktadır.
 53. Ey iman edenler, Peygamberin evlerine, vaktine dikkat etmeksizin ve yemek için izin verilmedikçe girmeyin; ancak çağrıldığınızda girin, yemeği yediğinizde de hemen dağılın; sohbet etmek için de izinsiz girmeyin! Çünkü o, peygambere eziyet veriyor, üstelik sizden utanıyor; ama Allah, gerçeği söylemekten sıkılmaz. Bir de hanımlarına, gerekli birşey soracağınızda bir perde arkasından sorun! Öyle yapmanız, hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha çok temizdir. Sizin, Allah’ın peygamberini incitmeye hakkınız yoktur; arkasından hanımlarını nikahlayamazsınız da. Çünkü, bunlar, Allah katında çok büyük bir günahtır.
 54. Siz bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de şüphe yok ki, Allah herşeyi bilir.
 55. O hanımlar için babaları, oğulları, kardeşleri, kardeş oğulları, kız kardeş oğulları, müslüman kadınları ve sahip oldukları köleler hakkında bir günah yoktur; bununla beraber Allah’tan korkun (ey peygamberin hanımları), çünkü Allah, herşeye şahit bulunuyor!
 56. Muhakkak ki, Allah ve melekleri, peygambere hep salat ile ikramda bulunurlar. Ey iman edenler, haydi ona teslimiyetle salat ve selam getirin!
 57. Çünkü Allah ve Resulüne eziyet edenler, muhakkak Allah dünyada ve ahirette onlara lanet etmiş (rahmet sahasından kovmuş) ve onlara pek hakaretli bir azap hazırlamıştır.
 58. İnanan erkeklere ve inanan kadınlara hak etmedikleri bir biçimde eziyet edenler de şüphesiz bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir.
 59. Ey peygamber, hanımlarına, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle, dış elbiselerinden (cilbablarından) üzerlerini sıkıca örtsünler! Bu, onların tanınmalarına, tanınıp da eziyet edilmemelerine en elverişli olandır. Bununla beraber Allah, çok bağışlayıcıdır, merhamet edicidir.
 60. Andolsun ki, eğer o münafıklar, kalplerinde hastalık bulunanlar ve şehirde yalan haberler yapıp tahrikte bulunanlar vazgeçmezlerse, mutlaka seni kendilerine musallat kılarız sonra orada çevrene pek az yanaşabilirler.
 61. Mel’un olarak nerede ele geçirilirlerse, yakalanıp öldürülürler de öldürülürler.
 62. Allah’ın bundan önce geçenler hakkında kanunudur bu. Allah’ın kanununu değiştirmeye asla çare bulamazsın.
 63. O insanlar, sana kıyamet saatini soruyorlar. De ki: “Onun ilmi ancak Allah’ın nezdindedir ve ne bilirsin belki de o kıyamet yakında olur.”
 64. Şu muhakkak ki, Allah kafirleri lanetlemiş ve onlara bir çılgın ateş hazırlamıştır.
 65. Onda ebedi kalırlar ve ne bir kayırıcı bulabilirler, ne de bir yardımcı!
 66. O gün yüzleri ateşte çevrilirken: “Ah ne olurdu bizler Allah’a itaat etseydik, peygambere itaat etseydik!” derler.
 67. Yine derler ki: “Ey Rabbimiz, doğrusu biz, beylerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yanlış yola götürdüler.
 68. Ey Rabbimiz, onlara azabın iki katını ver ve kendilerini büyük bir lanetle lanetle!”
 69. Ey iman edenler, sizler o Musa’ya eziyet edenler gibi olmayın! Eziyet ettiler de Allah onu onların dediklerinden temize çıkardı. O, Allah katında yüzlü (itibar sahibi) idi.
 70. Ey iman edenler, Allah’tan korkun ve sağlam söz söyleyin
 71. ki, işlerinizi yoluna koysun ve günahlarınızı bağışlasın. Her kim de Allah’a ve peygamberine itaat ederse, gerçekten o büyük murada ermiştir.
 72. Evet Biz, o emaneti göklere, yere ve dağlara sunduk da onlar onu yüklenmeye yanaşmadılar ve ondan korktular da insan yüklendi onu. O gerçekten çok zalim, çok cahil bulunuyor
 73. Çünkü Allah, münafık erkeklere, münafık kadınlara, müşrik erkeklere, müşrik kadınlara azap edecek, inanan erkeklere, inanan kadınlara da tevbe ile nazar buyuracak. Allah çok bağışlayıcıdır, merhamet edendir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir