1. Anasayfa
 2. KURAN-I KERİM

Hicr Suresi – Arapça ve Türkçe Okunuşu

0

Hicr Suresi Arapça Oku

Hicr Suresi Arapça Dinle

Hicr Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillahirrahmanirrahim.

 1. Elif lam ra tilke ayatul kitabi ve kur’anin mubin.
 2. Rubema yeveddullezine keferu lev kanu muslimin.
 3. Zerhum ye’kulu ve yetemetteu ve yulhihimul emelu fe sevfe ya’lemun.
 4. Ve ma ehlekna min karyetin illa ve leha kitabun ma’lum.
 5. Ma tesbiku min ummetin eceleha ve ma yeste’hırun.
 6. Ve kalu ya eyyuhellezi nuzzile aleyhiz zikru inneke le mecnun.
 7. Lev ma te’tina bil melaiketi in kunte minas sadıkin.
 8. Ma nunezzilul melaikete illa bil hakkı ve ma kanu izen munzarin.
 9. İnna nahnu nezzelnez zikre ve inna lehu le hafizun.
 10. Ve le kad erselna min kablike fi şiyaıl evvelin.
 11. Ve ma ye’tihim min resulin illa kanu bihi yestehziun.
 12. Kezalike neslukuhu fi kulubil mucrimin.
 13. La yu’minune bihi ve kad halet sunnetul evvelin.
 14. Ve lev fetahna aleyhim baben mines semai fe zallu fihi ya’rucun.
 15. Le kalu innema sukkiret ebsaruna bel nahnu kavmun meshurun.
 16. Ve le kad cealna fis semai burucen ve zeyyennaha lin nazırin.
 17. Ve hafıznaha min kulli şeytanin recim.
 18. İlla menisterakas sem’a fe etbeahu şihabun mubin.
 19. Vel arda medednaha ve elkayna fiha revasiye ve enbetna fiha min kulli şey’in mevzun.
 20. Ve cealna lekum fiha meayişe ve men lestum lehu bi razıkin.
 21. Ve in min şey’in illa indena hazainuhu ve ma nunezziluhu illa bi kaderin ma’lum.
 22. Ve erselner riyaha levakıha fe enzelna mines semai maen fe eskaynakumuh, ve ma entum lehu bi hazinin.
 23. Ve inna le nahnu nuhyi ve numitu ve nahnul varisun.
 24. Ve le kad alimnel mustakdimine minkum ve le kad alimnel muste’hırin.
 25. Ve inne rabbeke huve yahşuruhum, innehu hakimun alim.
 26. Ve le kad halaknel insane min salsalin min hamein mesnun.
 27. Vel canne halaknahu min kablu min naris semum.
 28. Ve iz kale rabbuke lil melaiketi inni halikun beşeren min salsalin min hamein mesnun.
 29. Fe iza sevveytuhu ve nefahtu fihi min ruhi fekau lehu sacidin.
 30. Fe secedel melaiketu kulluhum ecmaun.
 31. İlla iblis, eba en yekune meas sacidin.
 32. Kale ya iblisu ma leke ella tekune meas sacidin.
 33. Kale lem ekun li escude li beşerin halaktehu min salsalin min hamein mesnun.
 34. Kale fahruc minha fe inneke recim.
 35. Ve inne aleykel la’nete ila yevmid din.
 36. Kale rabbi fe enzırni ila yevmi yub’asun.
 37. Kale fe inneke minel munzarin.
 38. İla yevmil vaktil ma’lum.
 39. Kale rabbi bi ma agveyteni le uzeyyinenne lehum fil ardı ve le ugviyennehum ecmein.
 40. İlla ıbadeke minhumul muhlasin.
 41. Kale haza sıratun aleyye mustekim.
 42. İnne ıbadi leyse leke aleyhim sultanun illa menittebeake minel gavin.
 43. Ve inne cehenneme le mev’ıduhum ecmain.
 44. Leha seb’atu ebvab, likulli babin minhum cuz’un maksum.
 45. İnnel muttekine fi cennatin ve uyun.
 46. Udhuluha bi selamin aminin.
 47. Ve neza’na ma fi sudurihim min gıllin ıhvanen ala sururin mutekabilin.
 48. La yemessuhum fiha nasabun ve ma hum minha bi muhrecin.
 49. Nebbi’ ibadi enni enel gafurur rahim.
 50. Ve enne azabi huvel azabul elim.
 51. Ve nebbi’hum an dayfi ibrahim.
 52. İz dehalu aleyhi fe kalu selama, kale inna minkum vecilun.
 53. Kalu la tevcel inna nubeşşiruke bi gulamin alim.
 54. Kale e beşşertumuni ala en messeniyel kiberu fe bime tubeşşirun.
 55. Kalu beşşernake bil hakkı fe la tekun minel kanıtin.
 56. Kale ve men yaknetu min rahmeti rabbihi illad dallun.
 57. Kale fe ma hatbukum eyyuhel murselun.
 58. Kalu inna ursilna ila kavmin mucrimin.
 59. İlla ale lut, inna le muneccuhum ecma’in.
 60. İllemre’etehu kadderna inneha le minel gabirin.
 61. Fe lemma cae ale lutınil murselun.
 62. Kale innekum kavmun munkerun.
 63. Kalu bel ci’nake bi ma kanu fihi yemterun.
 64. Ve eteynake bil hakkı ve inna le sadikun.
 65. Fe esri bi ehlike bi kıt’ın minel leyli vettebı’ edbarehum ve la yeltefit minkum ehadun vamdu haysu tu’merun.
 66. Ve kadayna ileyhi zalikel emre enne dabire haulai maktuun musbihin.
 67. Ve cae ehlul medineti yestebşirun.
 68. Kale inne haulai dayfi fe la tefdahun.
 69. Vettekullahe ve la tuhzun.
 70. Kalu e ve lem nenheke anil alemin.
 71. Kale haulai benati in kuntum failin.
 72. Le amruke innehum le fi sekretihim ya’mehun.
 73. Fe ehazethumus sayhatu muşrikin.
 74. Fe cealna aliyeha safileha ve emterna aleyhim hıcareten min siccil.
 75. İnne fi zalike le ayatin lil mutevessimin .
 76. Ve inneha le bi sebilin mukim.
 77. İnne fi zalike le ayeten lil mu’minin.
 78. Ve in kane ashabul eyketi le zalimin .
 79. Fentekamna minhum, ve innehuma le bi imamin mubin.
 80. Ve le kad kezzebe ashabul hıcril murselin.
 81. Ve ateynahum ayatina fe kanu anha mu’rıdin.
 82. Ve kanu yanhıtune minel cibali buyuten aminin.
 83. Fe ehazethumus sayhatu musbıhin.
 84. Fe ma agna anhum ma kanu yeksibun.
 85. Ve ma halaknes semavati vel arda ve ma beynehuma illa bil hakk, ve innes saate le atiyetun fasfehıs safhal cemil.
 86. İnne rabbeke huvel hallakul alim.
 87. Ve le kad ateynake seb’an minel mesani vel kur’anel azim.
 88. La temuddenne ayneyke ila ma metta’na bihi ezvacen minhum ve la tahzen aleyhim vahfıd cenahake lil mu’minin.
 89. Ve kul inni enen nezirul mubin.
 90. Ke ma enzelna alel muktesimin.
 91. Ellezine cealul kur’ane ıdin.
 92. Fe ve rabbike le nes’elennehum ecmain.
 93. Amma kanu ya’melun.
 94. Fasda’ bi ma tu’meru ve a’rıd anil muşrikin.
 95. İnna kefeynakel mustehziin.
 96. Ellezine yec’alune meallahi ilahen ahar, fe sevfe ya’lemun.
 97. Ve le kad na’lemu enneke yadiku sadruke bi ma yekulun.
 98. Fe sebbih bi hamdi rabbike ve kun mines sacidin.
 99. Va’bud rabbeke hatta ye’tiyekel yakin.

Hicr Suresi Türkçe Dinle

Hicr Suresi Türkçe Anlamı

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

 1. Elif, Lam, Ra. Bunlar işte sana Kitabın ve gerçekleri açıklayan bir Kur’an’ın ayetleridir.
 2. Bir zaman gelecek, küfredenler, müslüman olsaydılar diye arzu çekecekler.
 3. Bırak onları, yesinler, içsinler, keyif sürsünler ve emel kendilerini oyalasın; sonra bilecekler!
 4. Biz, hiçbir memleketi herhalde bilinen bir yazısı olmaksızın helak etmedik.
 5. Hiçbir ümmet, ecelini ne öne alabilir, ne de erteleyebilir.
 6. Bir de Onlar: “Ey kendisine kitap indirilmiş olan, sen mutlaka delisin!
 7. Eğer doğru söyleyenlerden isen, getirsene o melekleri bize!” dediler.
 8. Biz, o melekleri ancak hak ile indiririz ve o zaman, onlara göz açtırılmaz.
 9. Şüphe yok ki, o Kur’an’ı Biz indirdik. Biz; her halde onu muhafaza da edeceğiz!
 10. Yüceliğime andolsun ki, senden önce, geçmiş topluluklar içinden de peygamberler gönderdik.
 11. Ve onlara hiçbir peygamber gelmiyordu ki, onunla alay ediyor olmasınlar.
 12. Biz böylece suçluların kalplerine sokarız onu.
 13. Geçmiş milletlerin başına gelenler önlerinde geçmişken yine de ona iman etmezler.
 14. (14-15) Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalardı: “Herhalde gözlerimiz döndürüldü; belki de biz büyüye tutulmuş bir topluluğuz.” diyeceklerdi.
 15. (14-15) Onlara gökten bir kapı açsak da oradan yukarı çıksalardı: “Herhalde gözlerimiz döndürüldü; belki de biz büyüye tutulmuş bir topluluğuz.” diyeceklerdi.
 16. Şanım hakkı için biz, gökte burçlar yaptık ve onu seyredenler için süsledik.
 17. Bir de onu lanetlenmiş her şeytandan koruduk.
 18. Ancak kulak hırsızlığı yapan olursa, onu da parlak bir alev takip etmektedir.
 19. Yeri de döşeyip yaydık, ona ağır baskılar bıraktık ve onda ölçülü herşeyden bitirdik.
 20. Orada size ve sizin rızıklarını vermediğiniz kimselere geçim yolları sağladık.
 21. Hazineleri, Bizim yanımızda olmayan hiçbir şey yoktur. Fakat Biz onu, ancak belirli bir ölçü ile indiririz.
 22. Bir de aşılayıcı rüzgarlar gönderdik de gökten bir su indirip sizi onunla suladık. Onu depolarda tutan da siz değilsiniz.
 23. Her halde Biz, kesinlikle hem hayat verir, hem öldürürüz. Hepsine varis de Biziz.
 24. Andolsun ki içinizden öne geçmek isteyenleri de geri kalmak isteyenleri de bilmekteyiz.
 25. Muhakkak Rabbin onları hep toplayacaktır. Gerçekten O, hikmet sahibidir, herşeyi bilendir.
 26. Gerçekten Biz, insanı kuru bir çamurdan, biçimlendirilmiş bir balçıktan yarattık.
 27. Cini ise, daha önce zehirleyici şiddetli ateşten yaratmıştık.
 28. Ve düşün o vakti ki, Rabbin meleklere: “Ben, kuru bir çamurdan biçimlendirilmiş bir balçıktan bir beşer yaratacağım.
 29. Bunun için, Ben onu muntazam bir insan kıvamına getirip içine ruhumdan üflediğim zaman, derhal onun için secdeye kapanın!”
 30. Bunun üzerine bütün melekler hep birden secde ettiler.
 31. Ancak iblis, secde edenlerle beraber olmaktan kaçındı.
 32. Allah: “Ey iblis, sen neden secde edenlerle beraber olmadın?” dedi.
 33. İblis: “Benim, kuru bir çamurdan, biçimlendirilmiş bir balçıktan yarattığın bir insana secde etmem olacak şey değildir!” dedi.
 34. Allah: “O halde çık oradan; çünkü sen, artık kovulmuşsundur!
 35. Ve bu lanet ceza gününe kadar üzerindedir.” dedi.
 36. İblis: “Ey Rabbim, öyle ise, bana onların kabirlerinden kaldırılacakları güne kadar mühlet ver!” dedi.
 37. (37-38) Allah: “Haydi, sen bilinen zamanın gününe kadar mühlet verilenlerdensin!” dedi.
 38. (37-38) Allah: “Haydi, sen bilinen zamanın gününe kadar mühlet verilenlerdensin!” dedi.
 39. Allah: “Ey Rabbim, beni azdırmana karşılık yemin ederim ki, kesinlikle ben yeryüzünde onlar için tezyinat yapacağım ve hepsini azdıracağım!
 40. Ancak içlerinden ihlasa erdirilen kulların hariç!” dedi.
 41. Allah: “Bu, ‘Garanti ederim.’ dosdoğru bir cadde.” dedi.
 42. Gerçekten senin, benim o kullarım üzerinde hiçbir hakimiyetin yoktur; ancak, azgınlardan sana uyanlar bunların dışındadır.
 43. Kesinlikle bunların topuna va’dedilen yer, cehennemdir.
 44. Onun yedi kapısı vardır. Her kapıya, onlardan bir grup ayrılmıştır.
 45. Elbette takva sahipleri, cennetlerde ve pınarlar içinde olacaklardır.
 46. “Rahatlık ve güvenlik içinde girin onlara!”
 47. Sinelerindeki kinleri soymuşuzdur, köşkler üzerinde kardeşler olarak karşı karşıya oturacaklardır.
 48. Orada kendilerine hiçbir zahmet dokunmaz; onlar, oradan çıkarılacak da değillerdir.
 49. Kullarıma haber ver, benim gerçekten çok bağışlayan ve merhamet eden olduğumu;
 50. bununla birlikte azabım da acı bir azaptır.
 51. Bir de onlara, İbrahim’in misafirlerinden sözet!
 52. Onlar, onun yanına girdiklerinde “Selam!” dediler. İbrahim: “Biz gerçekten sizden korkuyoruz!” dedi.
 53. Onlar: “Korkma, sana ilim sahibi bir oğul müjdeliyoruz.” dediler.
 54. İbrahim: “Beni mi müjdelediniz, bana ihtiyarlık gelip çatmışken artık beni neye dayanarak müjdeliyorsunuz?” dedi.
 55. Onlar: “Biz seni gerçek şeyle müjdeledik; onun için ümidini kesenlerden olma!” dedi.
 56. İbrahim: “Rabbimin rahmetinden sapıklığa düşenlerden başka kim ümidini keser?” dedi.
 57. Ey elçiler, bunun ardından göreviniz nedir? diye sordu.
 58. Onlar: “Haberin olsun, biz suçlu bir topluluğa gönderildik.
 59. Ancak, Lut ailesi başka; biz onların hepsini kesinlikle kurtaracağız.
 60. Yalnız karısı hakkında karar verdik; O, muhakkak kalacaklardandır.
 61. Elçiler Lut ailesine geldikleri zaman,
 62. Lut: “Siz, gerçekten ürkülecek bir topluluksunuz.” dedi.
 63. Onlar: “Hayır, biz sana onların şüphe edip durduklarını getirdik.
 64. Sana gerçekle geldik, emin ol biz doğru söyleyenleriz.
 65. Hemen gecenin bir bölümünde aileni yola çıkar, sen de arkalarından git, içinizden hiçbir kimse arkasına bakmasın ve emrolunduğunuz yere geçin gidin!”
 66. Ona kesin olarak şu emri vahyettik: “Sabaha çıkarken şunların arkaları katiyyen kesilecek.”
 67. Şehir halkı da haber alıp keyifle gelmişlerdi.
 68. Lut onlara: “Aman ha, onlar benim konuklarımdır; artık beni rezil etmeyin.
 69. Allah’tan korkun, beni utandırmayım” dedi.
 70. Onlar: “Biz sana aleme karışmayı yasaklamadık mı?” dediler.
 71. Lut: “İşte şunlar kızlarım, eğer yapacaksanız!” dedi,
 72. Resulüm, ömrüne yemin ederim ki, gerçekten onlar, sarhoşlukları içinde ne halt ettiklerini bilmiyorlardı.
 73. Derken, güneş doğmaya başlarken onları, o sayha, korkunç ses tutuverdi.
 74. Derhal şehirlerinin üstünü altına getirdik ve balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık üzerlerine.
 75. Elbette bunda düşünce ve anlayışı olanlara deliller vardır.
 76. Ve o harabe yol üstünde duruyor.
 77. Kesinlikle bunda imanı olanlar için bir ibret vardır.
 78. Gerçekten Eyke halkı da zalim kimselerdi.
 79. Onlardan da intikam aldık, ikisi de apaçık önde bulunuyorlar.
 80. Gerçekten Hicr halkı da peygamberleri yalanladılar
 81. Biz onlara ayetlerimizi vermiştik, fakat onlardan yüz çeviriyorlardı.
 82. Dağlardan emniyetli emniyetli evler yontuyorlardı.
 83. Bunları da sabahleyin korkunç ses tutuverdi.
 84. Kazanmakta oldukları şeylerin kendilerine hiç faydası olmadı.
 85. Öyle ya, Biz gökleri, yeri ve aralarındakileri, ancak hak ve hikmete uygun olarak yarattık ve şüphesiz o saat mutlaka gelecektir. Şimdilik onlara iyi davran.
 86. Çünkü senin Rabbin, herşeyi yaratan, herşeyi bilendir.
 87. Andolsun ki, sana namazlarda tekrarlanan yedi ayeti (Fatiha’yı) ve Yüce Kur’an’ı verdik.
 88. Sakın, o kafirlerden bir takımlarını zevkyab ettiğimiz şeylere göz atma, onlara karşı üzülme ve müminlere kanadını indir.
 89. Ve de ki: “Benim o apaçık uyarıcı ben!”
 90. Tıpkı o taksim edenlere indirdiğimiz gibi.
 91. O Kur’an’ı kısım kısım ayıranlara.
 92. (92-93) Rabbin hakkı için, Biz onların hepsine mutlaka ve muhakkak bütün yaptıklarını soracağız.
 93. (92-93) Rabbin hakkı için, Biz onların hepsine mutlaka ve muhakkak bütün yaptıklarını soracağız.
 94. Şimdi sen ne ile emrolunduysan, kafalarına çatlat ve Allah ‘a ortak koşanlara aldırma!
 95. Herhalde Biz, o alay edenlerin hakkından gelmek için sana yeteriz.
 96. Allah ile birlikte başka bir ilah edinen o herifler bilirler geleceği.
 97. Andolsun ki, onların sözlerine gerçekten içinin sıkıldığını biliyoruz.
 98. O halde Rabbine hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol!
 99. Ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et!
İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir